Regulamin Serwisu Internetowego

Regulamin Serwisu Internetowego

Regulaminy Ars Futura

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
ważny od dnia 10.11.2023

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://arsfutura.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:

- telefon: +48 507 095 060,
- adres e-mail: arsfutura@arsfutura.pl.

 

 

§1. Definicje

 1. Serwis internetowy (Serwis) - serwis internetowy działający pod adresem https://arsfutura.pl/ (Domena) łącznie z platformą sprzedażową działającą pod adresem https://akademia.arsfutura.pl (Subdomena) oraz ze stronami lądowania (Landing page) zawierającymi szczegółowy opis oferty Usługodawcy.
 2. Usługodawca – Małgorzata Omilian wykonująca działalność gospodarczą pod firmą „ARS FUTURA” Małgorzata Omilian pod adresem ul. Licealna 48, 04-424 Warszawa, NIP: 5221185963, REGON: 360599819, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Użytkownik lub Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronach Serwisu.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 6. Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 7. Produkt - produkt, który Użytkownik nabywa za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym treści cyfrowe utrwalone na trwałym nośniku.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane Usługodawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Usługodawcą.
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
 10. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego zamówieniach.
 11. Newsletter - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach Usługodawcy bądź jego partnerów biznesowych lub innych materiałów o treści informacyjnej bądź marketingowej.

 

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na:

a) umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,

b) przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika cyklicznych informacji o promocjach, usługach bądź innych materiałów informacyjnych w formie „Newslettera”,

c) umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza kontaktu w celu złożenia zamówienia na Usługi świadczone przez Usługodawcę lub złożenia zamówienia na Usługę bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem formularza zamówienia,

d) umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu,

e) umożliwieniu dokonania rejestracji przez Użytkownika w celu aktywacji Konta użytkownika i utrzymania Konta użytkownika w ramach Serwisu,

f) świadczeniu Usługi płatnej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej,

d) kamera internetowa.

3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej w Serwisie lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w innej formie.

5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną w przedmiocie utrzymania Konta użytkownika zawiązywana jest w momencie dokonania poprawnej rejestracji przez Użytkownika na czas nieokreślony, tj. do momentu usunięcia Konta użytkownika.

6. Realizacja usługi dostępu do Serwisu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Serwisu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

7. Usługi odpłatne świadczone są na warunkach zgodnych z opisem Usługi dostępnym w Serwisie lub na podstawie odrębnie zawartej Umowy.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług płatnych dostępnych oraz Produktów dostępnych w Serwisie jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Usługodawca w Serwisie wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

 

§4. Umowa o świadczenie usług

 1. Przez zawarcie Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usługi będącej przedmiotem Umowy.
 2. Usługodawca umożliwia następujące tryby zawierania Umów:

a) z zachowaniem formy pisemnej przy równoczesnej obecności Stron,

b) z zachowaniem formy pisemnej bez równoczesnej obecności Stron poprzez przesłanie Umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail Usługobiorcy,

c) bez zachowania formy pisemnej poprzez wymianę korespondencji e-mail, z której treści jednoznacznie wynika przedmiot Umowy, warunki realizacji Umowy, cena Usługi oraz sposób płatności, jeżeli Strony wyraźnie zaakceptowały uzgodnione warunki i Usługodawca potwierdził przystąpienie do realizacji Usługi,

d) za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem formularza zamówienia.

3. Usługodawca zachowuje prawo do ograniczenia dostępnych trybów zawierania Umów ze względu na rodzaj Usługi mającej stanowić przedmiot Umowy.

4. W przypadku zawarcia odrębnej Umowy, jej postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Datą zawarcia Umowy jest data oznaczona na Umowie, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c, dzień, w którym Usługodawca potwierdził przystąpienie do realizacji Usługi. Dla Umów zawieranych w trybie określonym w ust. 2 lit. d, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik dokonał pełnej płatności za Usługę zgodnie z dostępnymi w Serwisie metodami płatności.

6. Realizacja Usługi następuje zgodnie z terminem określonym w Umowie lub zgodnie z opisem Usługi zawartym w Serwisie.

7. W przypadku gdy realizacja Usługi uzależniona jest od dokonania przez Usługobiorcę przedpłaty, Usługodawca wstrzymuje realizację Usługi do momentu otrzymania płatności. Za dzień otrzymania płatności przyjmuje się dzień, w którym płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.

8. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem formularza zamówienia wyłącznie po uprzedniej rejestracji i aktywowaniu Konta użytkownika.

9. W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wybiera jedną z dostępnych Usług oraz wypełnia formularz zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia Użytkownik potwierdza wolę związania się Umową za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” oraz dokonuje płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych do którego następuje automatyczne przekierowanie z Serwisu. Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz określającą jego istotne warunki.

10. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Usług świadczonych online lub poprzez udostępnienie materiałów w formie cyfrowej, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do realizacji Usługi.

 

§5. Rejestracja. Konto użytkownika

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika jednorazowo.
 5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Serwisu.
 6. Użytkownikowi zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Konta użytkownika osobom trzecim.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Koncie użytkownika.
 8. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.
 9. Konto użytkownika jest niezbędne w celu możliwości składania zamówienia na Usługi za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie.
 10. W przypadku Usług, w których zakresie następuje przekazanie Użytkownikowi materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej (pliki tekstowe, PDF, audio, video itp.), materiały udostępniane są na Koncie użytkownika przez okres zgodny z warunkami Umowy (opisem Usługi dostępnym w Serwisie).
 11. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto użytkownika. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 12. Usługodawca posiada prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnił swojego zobowiązania względem Usługodawcy po uprzednim wezwaniu, narusza postanowienia Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia lub w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności uiszczonej Usługodawcy tytułem świadczenia Usługi płatnej.

 

§6. Umowa sprzedaży Produktu

 1. Usługodawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Serwisie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Serwisu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Serwisie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu Użytkownik wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Usługodawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Usługodawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Użytkownikowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy). W przypadku zakupu Pakietu Produktu szczegółowe informacje o zamówieniu zostaną przekazane poprzez udostepnienie linku do Produktu.

 

§7. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

 1. Usługodawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §8 ust. 4 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Usługodawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Użytkownik jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
 5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Usługodawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Użytkownikiem postanowiono inaczej.
 6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Użytkownika przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Użytkownika metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Serwisu internetowego oraz wskazywane są Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.
 7. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownik powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Usługodawcę.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Usługodawca posiada uprawnienie do obciążenia Użytkownika kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Usługodawcy lub ponownej wysyłki do Użytkownika).
 10. W przypadku, gdy Usługodawca pokryje Użytkownikowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Użytkownikowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Usługodawcę, przechodzą na Usługodawcę. Przejście roszczeń na Usługodawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

 

§8. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto, chyba że co innego wynika z dokumentu sprzedaży, opisu Usługi w Serwisie lub Umowy.
 2. Usługodawca dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Usługobiorca akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Usługodawcy.
 3. Zapłata za zakupioną Usługę następuje na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 4. Zapłata za zakupiony Produkt następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU. Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji.
 5. W przypadku zawarcia umowy w trybie, o którym mowa w §4 ust. 2 lit. a-c, zapłata następuje na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie faktury VAT.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 7. Jeśli Strony postanowiły, że zapłata nastąpi w odroczonym terminie płatności, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty w terminie i na warunkach wskazanych na wystawionej przez Usługodawcę fakturze, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz do obciążenia Usługobiorcy zryczałtowaną opłatą w wysokości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

§10. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy:

a) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zawarto umowę o świadczenie usługi,

b) w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Użytkownika lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

4. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 10). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

6. Użytkownik ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Produkt należy dostarczyć Usługodawcy do paczkomatu WAW446M, 04-424 Warszawa, ul. Szyszaków 71, wskazując numer odbiorcy +48 507 095 060.

8. Użytkownik jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

9. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

11. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w stosunku do umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§11. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową

 1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 3. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Usługodawcy.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
 5. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres arsfutura@arsfutura.pl.
 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;

b) Usługodawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;

c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.

9. Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć do paczkomatu WAW446M, 04-424 Warszawa, ul. Szyszaków 71, wskazując numer odbiorcy +48 507 095 060.

12. Usługodawca odpowiada na zgłoszenie Użytkownika w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

13. Usługodawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

 

§12. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres arsfutura@arsfutura.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§13. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

§14. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2023 r.